KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Bordi

 Bordi i Drejtorëve

          Rreze DULI
- Anëtare e Bordit

          Adrian Çollaku
- Anëtar i bordit

LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (3)...WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2018 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved