KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Fuqizimi i Gruas në Politikë dhe Vendimmarrje


Kosova ka arritur që legjislacionin e saj ta ndërtojë bazuar në standardet e barazisë dhe diversitetit, si vlera për të respektuar dhe promovuar të drejtat dhe liritë e njeriut. Megjithatë, përqindja e ulët e pjesëmarrjes së grave në politikë dhe vendimmarrje nuk përkon me përqindjen  e grave në shoqëri. Nga nivel i lokal deri në nivel kombëtar, gratë janë të nën përfaqësuara në  shumicën e posteve udhëheqëse, qofshin ato poste të zgjedhura,  të shërbimit civil, apo dhe  të sektorit privat.

Pavarësisht të drejtave të grave  për të marrë pjesë në mënyrë të barabartë në qeverisjen demokratike apo dhe aftësitë e vullnetin e tyre për t’u dëshmuar si udhëheqëse të suksesshme,  praktikat në shoqërinë tonë, kanë tendencë t\'i japin gruas më pak zë politik dhe fuqi të kufizuar vendimmarrëse.

Programi Fuqizimi i Gruas në Politikë dhe Vendimmarrje (FGPV), është i  ideuar që të përkrahë të gjithë,  gra e burra, që janë të gatshëm  për  t’u sfiduar dhe për të luajtur një rol më të rëndësishëm në krijimin e mundësive të barabarta dhe fuqizimin e grave për  të qenë udhëheqëse në jetën politike e vendimmarrëse.

FGPV aspiron që partitë politike, institucionet publike e private, në mënyrë të vazhdueshme të zhvillojnë, zbatojnë në mënyrë efektive dhe avancojnë legjislacionin dhe politikat programore që rezultojnë në mënjanimin e diskriminimit dhe zvogëlimin e barrierave, që burojnë nga paragjykimet dhe stereotipet në baza gjinore.

Normat ligjore dhe kushtetuese, konventat ndërkombëtare, që mbështesin të drejtat civile në baza gjinore, mobilizimi qytetar, veprimet avokuese, monitorimi, ngritja e kapaciteteve, vizitat studimore dhe veprime tjera të strukturuara në strategji specifike, që do ndërmarrë FGPV, janë masa të mbështetura në integrim gjinor e parime demokratike, për të garantuar progres në përmbushjen e të drejtave të barabarta për të gjithë.

FGPV parasheh të ndërmarrë masa të mbështetura në normat ligjore dhe kushtetuese, konventat ndërkombëtare, që mbështesin të drejtat civile në baza gjinore,  dhe përfshijnë mobilizim qytetar, veprimet avokuese, monitorim,  ngritje te kapaciteteve, vizitat studimore dhe veprime tjera të dala nga strategji specifike. Masat e tilla janë të bazuara në  parimet  e strategjisë për integrim gjinor  për të garantuar progres në përmbushjen e të drejtave të barabarta për të gjithë pa dallime gjinore.

AKTIVITETET E FUNDIT: Fuqizimi i Gruas në Politikë dhe Vendimmarrje

Të pajisura me politika konkrete dhe me aftësi praktike për komunikim me qytetarë, gratë kandidate për anëtare të Kuvendit në Prizre...

Më shumë

Tani kur fushata zgjedhore po hyn në javën e fundit të saj, KDI organizoi takime të ndara me kandidatët për kryetar të komunës së Pr...

Më shumë

Me qëllim që gratë kandidate per anetare te Kuvendit Komunal të jenë më të përgatitura, artikuluara, të kenë vetëbesim n&e...

Më shumë

Perfaqesimi dhe pozita e gruas ne tregun e punes ishte tema e radhes e diskutuar ne tryezen e organizuar nga KDI, ne Prizren.  Gjatë diskutimeve është vler&eum...

Më shumë

PUBLIKIMET E FUNDITFushate Per Parate ...
Viti i publikimit:  2017

Parate Ne Politike ...
Viti i publikimit:  2017

Publikimet tjera: (6)...LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2018 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved