KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

AKTIVITETET E FUNDIT

Parimisht, Instituti Demokratik i Kosovës (KDI), respekton dhe inkurajon lirinë e asociimit qoftë të individëve, organizatave apo komunave, siç g...

Më shumë

Në nëntor të vitit 2014, Maria Bamieh publikisht deklaroi që ajo dyshonte që disa kolegë të saj kanë vepruar kundërligjshëm dhe...

Më shumë

Në fokus të “Transparometrit Komunal” të prezantuar nga Instituti Demokratik i Kosovës për periudhën gjashtëmujore janar-qershor 2...

Më shumë

Hartimi i këtij punimi është nxitur nga iniciativa e pa përfunduar e legjislaturës së kaluar të Kuvendit të Kosovës për zgjedhj...

Më shumëLAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (8)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (1)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2015 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved